Eesti Taktikalise Paintballi reeglid | Prindi |
ETPL  TAKTIKALISE PAINTBALLI REEGLID

Polügon
1.1. Taktikalise paintballi polügon kujutab endast mänguala – s.o maa-ala, mis omab loomulikke või kunstlikult määratud markeerimislindiga või kaitsevõrguga piire, tehnilist ala, mis on kaitstud mängualalt võimalike tulevate kuulide eest ja (vajadusel) lisa respoundi (puhastus) punktid, mis asuvad mängualal või sellest väljaspool, samuti omavad kaitset võimalike tulevate kuulide eest mängu ajal.                                                                                                                                        1.2.Mängijatel ei ole õigus iseseisvalt ilma Peakohtuniku nõusolekuta muuta mängupiire, luua lisavarjendeid, laskeavasid, barrikadeerida hooneid.
1.3. Kõik potensiaalselt ohtlikud ja/või võimalike traumade saamise kohad või kohad, milles on mängijatel keelatud viibida mängu ajal mänguterritooriumil, piiratakse erksa markeerimislindiga ning neid ei arvestata kui mängualasid.
Võistkondade koosseisud
2.1. Iga võistkond võib kasutada enda koosseisus suvalisel arvul „püsimängijaid“ võistkonnas, keda on kutsutud „legionääridena“ teistest võistkondadest; „vabatahtlikena“ isikliku varustusega, kes ei ole määratud üheski võistkonnas ja mängijaid, kes kasutavad rendivarustust. Mängija staatus määratakse võistkondade isiklike nõuete kohaselt, v.a mängijad, kes kasutavad rendivarustust.
Kohtunikud
3.1.
Kohtunikud peavad omama erksaid eristusmärke, mis eristavad neid mängijatest.
3.2.
Kohtunikud ei tohi anda mängijatele mingit informatsiooni mängu ajal, v.a info, mis puudutab turvalisust, hoiatusi, neutraalsete ja tabatud mängijate väljaütlemise, samuti kohtuniku tahe ja võimaluse korral info, mis puudutab varustuse kasutuse tehnilist poolt.
3.3.
Kohtunikud ei tohi enda tegevusega või mittetegevusega välja tuua või määrata mängijate asukohta ning nende tegevust. Kohtunikud ei pea mõjutama mängu kulgu.
3.4. Juhul, kui mängijad ei ole nõus konkreetse kohtuniku konkreetse tegevusega, on võistkondadel õigus pöörduda Peakohtuniku juurde, kes on määratud ürituse Korraldaja poolt, kaebusega. Peakohtuniku otsused on lõplikud.
Kohtunike žestid ja märguanded
4.1. Kohtunik tähistab mängija tabamuse, öeldes „AUT“, dubleerides seda ja suunates seda tabatud mängija(te)le laialiviidud käte žestiga.
4.2. «Mängib» - kohtunik tähistab, et mängija ei ole tabatud, dubleerides seda häälega ning keerutades kätt pea kohal.                                                                                                                           4.3. «Neutraalne» - kohtunik puudutab mängijat, dubleerides seda häälega ning tõstes kätt peast kõrgemale, avatud peopesaga, suunatud neutraalse mängija vastaste poole. Peale kontrollimist tuleb kohtunikul määrata kontrollitud mängija staatus suuliselt kas „AUT“ või „Mängib“.                               4.4. «Mängu lõpp» - Peakohtunik näitab ära mängu lõppemise ristuvate kätega pea kohal, katkendliku vile või hääle abil, kõik mängualal viibivad kohtunikud kordavad märguannet.
Varustus ja riietus, kaitsevahendid
5.1. Tohib kasutada igasugust kaitseriietust, mis ei oma sellist alusvoodrit, mis takistaks tabatud kuuli purunemist; kaitsekiivreid, põlve- ja küünarnukikaitsmeid, bandaaže, samuti ka kindaid.
5.2. On lubatud kasutada igat tüüpi jalanõusid vastavalt mängija soovile.
5.3. On lubatud kasutada erikaitseriietust, v.a selliseid, mille pinnal ei toimu kuuli purunemist tabamisel või riietus, mis maskeerib tabamuse ära.
5.4. Keelatud on kasutada kaitsevahendeid, mis oma ehituse poolest takistavad kuulide purunemist tabamisel, s.o täispuhutavad, poroloonist jms kaitsevahendid.

5.5.
Maskid peavad olema toodetud paintballi jaoks, heas korrasolekus ning klaasid ei tohi olla kahjustatudMarkerid, muud värvivad ja mittevärvivad vahendid, varuelemendid                                                                    6.1. Mängijad võivad kasutada mängu ajal ja omada ühte igat konstruktsiooni paintballi markerit, mis on toodetud tehase poolt. Abirelvana võib kasutada lühitoruga „püstol“-tüüpi paintballi markerit.                                                                                                                                              6.2. Paintballi pürotehnilised vahendid, mida on lubatud kasutada, varukuulid, õhu/hapnikuballoonid võivad olla kaasaskantavad ning olla mängijal piiramatus koguses.                                                                                          6.3 On lubatud kollimatoorsete sihikute, optika, laserite kasutamine.Raadiosidevahendid
7.1. Mängu ajal on lubatud kasutada raadioside ja -püügivahendeid.                                                               7.2. Sagedused määratakse võistkondade poolt, keelatud on kohtunikega sama sageduse seadistamine. Anturaaživahendid
8.1. On lubatud kasutada anturaaživahendeid, mis on määratud kui turvalised ning lubatud kasutuseks korraldajate poolt.Stardiprotseduur
9.1. Enne stardisignaali peavad võistkonnad viibima eelnevalt paika pandud kohtades, kompaktselt.
9.2.
Peakohtunik peab veenduma, et võistkonnad on valmis ning andma eelneva teavituse kümnesekundilisest valmisolekust, mida dubleerivad teised kohtunikud. „Tähelepanu! Kümme sekundit!“
9.3. Stardisignaal peab olema piisavalt mõistetav, tuntav kõikidele mängijatele kas hääleliselt või visuaalselt ning olema dubleeritud kohtunike poolt suuliselt.
Mängu peatamine
10.1. Mäng võib olla peatud erijuhtudel: traumad, ohtlik ilm, vääramatu jõud.                                                            10.2. Valestardi puhul peatab Peakohtunik mängu ning alustab selle uuesti.
Mängu lõpetamine
11.1.
Mäng lõpeb peale Peakohtuniku signaali «Game over»
11.2  Peale signaali panevad kõik väljakul viibivad mängijad enda markeritel kaitseriivid peale (lülitavad välja) ning lõpetavad igasuguse tegevuse vastaste suhtes.
Markerite kontroll
12.1. On keelatud markeritel kuuli algkiiruse ületamine üle 300 fps                                                                                            12.2. Markerite kontroll toimub enne mängu kronografeerimispunktis                                                                                12.3. On võimalik ka mängijate markerite juhukronografeerimine kohtunike poolt mängu ajal.  Värvikontroll (VK)
13.1.
VK teostavad kohtunikud määramaks, kas kuul on purunenud ning mängija tabatud.

13.2.
VK tehakse kohtuniku poolt ka juhul, kui oletatav tabamuskoht on varjatud otsese vaatevälja eest või teise kohtuniku nõudmise puhul.
13.3.
VK toimub ainult kohtuniku otsusel, kohtunikud võivad, kuid ei ole kohustatud teostama VK mängijate nõudmisel.                                                                                                                                                                13.4. Juhtudel, kui ei ole võimalik teostada VK, siis võib kohtunik määrata mängija „Neutraalseks“, nii saab mängijat kiiremini üle vaadata ning anda vastav juhis.                                                                                                           13.5. Neutraalset mängijat ei saa tabada, kõik mängijad on kohustatud peatama laskmise ning liikumise tema suunas.
13.6.
Mängijad, kes ei ole määratud, kui „neutraalsed“, võivad jätkata mängu, saada tabamusi ning olla tabatud kontrolli käigus.Pihtasaamised
14.1.Mängija loetakse pihtasaanuks, kui temal või temal oleval varustusel on lausvärvi plekk, mis vastab purunenud kuuli mõõtudele, diameetriga üle 2.5 cm                                                                           14.2 Mängija loetakse pihtasaanuks paintballi värviva pürotehnikaga, kui temal või temal oleval varustusel on vastavad pürotehnikale eri värvi jäljed (granaadid, miinid).
14.3. Pihtasaamised vastu markerit või teist kaasakantavat eset ei loeta tabamuseks.                                                     14.4. Mittevärviv Paintballi pürotehnika, mis on lubatud korraldajate poolt, ei ole vastase pihtasaamise vahend ning selle kasutamine kuulub anturaaživahendite alla.

14.5.
Kui kaks vastasvõistkonnas olevat mängijat saavad pihta üheaegselt ning kohtunik ei ole võimeline määrama, kumb mängijatest sai pihta ennem, siis loetakse pihtasaanuks mõlemad mängijad.
14.6.
Kohtunikud võivad kasutada vajalikke meetmeid, et näidata mängijale pritsmeid ja värvi tema poolt lömastatud kuulidest, samuti kui mängija toetub värviga koos olevatele pindadele, et vähendada riski määramaks teda kui pihtasaanud mängijat, mänguväljakule tulemisel pihtasaamise sarnase plekiga.Määratud ja määramata pihtasaamised                                                                                                 15.1. Määramata pihtasaamiseks loetakse pihtasaamisi, millest mängija ei ole teadlik või ei tundnud seda. Sellisteks loetakse pihtasaamisi tuubidega vöökottidesse, jalatsitesse, maskinokka.
15.2. Määratud pihtasaamiseks loetakse kõiki teisi pihtasaamisi.
15.3. Kui liikuv mängija tundis kuuli pihtasaamist, on tal õigus jätkata liikumist lähima varjuelemendini, mis asub tema ja vastase vahel, välja arvatud vastase varjuelement. Peale varjuelemendini jõudmist peab mängija esmalt kontrollima ennast värvi suhtes või pöörduma lähima kohtuniku poole.
15.4. Mängija, kes sai pihta kergelt kontrollitavasse piirkonda (maskiklaas, keha eespool) ei tohi nõuda kohtunikult VK ning peab kontrollima ennast iseseisvalt.
Tabamused
16.1.
Mängija loetakse tabatuks mängimisel maast korjatud kuulidga.
16.2.
Mängija loetakse tabatuks, kui ta ületab mänguala piire.
16.3.
Mängija loetakse tabatuks, kui temal ei ole eelnevalt kokkulepitud võistkondade eristusmärke, välja arvatud nende juhuslik kaotamine.

16.4.
Mängija loetakse tabatuks, kui tal on enne mängu korraldajatele ette näitamata ja mängul keelatud varustus kaasas mänguväljakul.                                                                                                                   16.5. Mängija loetakse tabatuks, kui kiirusekontroll näitab kuulide väljalaskekiiruse ületamist eelnevalt kokkulepitud kiirusest.
16.6. Mängija loetakse tabatuks, kui tema käitumine ei ole sportlik. Aluseks on kohtunike käskudele mitteallumine, kronografeerimise (kiirusekontrolli) vältimine, kohtunike, tabatud ja neutraalsete mängijate tahtlik laskmine, suuline ebakorrektne eneseväljendus ning ähvardused vastaste või kohtunike suhtes, tahtlik agressiivne kontakt. Mittesportliku käitumise eest võivad olla rakendatud lisatrahvid.

16.7. Tabatud mängijad peavad otsekoheselt vaikides lahkuma mänguväljakult peast kõrgemale tõstetud markeriga                                                                                                                                                               16.8. Tabatud mängijatel on keelatud anda informatsiooni vastaste kohta, teha mingeid signaale või jätkata raadio teel kontakteerumist teiste mänguväljakul mängivate mängijatega.Lisa trahvimäärad                                                                                                                                       17.1.Tahtlikud karmid reeglite rikkumised ning ebasportlik käitumine võivad endaga kaasa tuua karistuse, kuni mängija eemaldamiseni mängult, tema diskvalifikatsioonini kindlaks ajaks ning sellekohase info avaldamiseni võistkondade kodulehtedel ning teistel paintballi-alastel Interneti-ressurssidel.
17.2. Võistkonnad kohustuvad toetama trahvimäärasid, mida rakendatakse eelmainitud rikkujate suhtes.                                                                                                                                                                    17.3. Võistkond kannab moraalset vastutust kõikide mängijate kategooriate eest, kes esindavad selle võistkonda.
17.4. Vaidluste korral esindab võistkonna huve selle kapten.
17.5. Võistkond võib taotleda trahvimäärade leevendamist, mis on määratud selle mängija(te) suhtes.
Trahvide määramine
18.1. Kohtunikud hoiatavad mängijaid määramata pihtasaamistest, ohtlikust mängust, eristusmärkide puudumisest, liikumisest väljakul tabatud olekus ilma vastava märguandeta: pea kohal tõstetud markeriga, mängupiiridele lähenemisest, ebatsensuursete väljendite kasutamisest vastasmängija(te) suhtes.
18.2. Kohtunikud võivad hoiatada ja fikseerida teatega Peakohtunikule mängijate numbreid, keda on märgatud: tahtlikus värvi mahapühkimises väljakul, mängijaid, kes mängivad ülestõstetud või äravõetud maskiga, kasutavad suuremat kuuli väljalaske kiirust, kui seda on lubatud, mitmekordse ebatsensuurse suulise eneseväljenduse kasutamisel, agressiivse käitumise korral teiste mängijate või kohtunike suhtes. Vajadusel võib mängija olla väljakult eemaldatud kui tabatud mängija.
 
2010-nda aasta hooajal alustab Eestis Eesti Taktikaline Paintballi Liit Esialgselt toimuvad etapid Tallinnas, Tartus ja Jõhvis
Korraldajad: Paintball.ee, Paintwar, Paintzone.

Etappide arv on täpsustamisel
.

Võistkonnad:
Võistkonna koosseis väljakul on 5 inimest. Varumängijate arv on piiramatu.


 Võistkondade klassifikatsioon:
Võistkondi jaotatakse kahte kategooriasse vastavalt sellele, milliseid markereid kasutatakse. Esimesse gruppi arvestatakse võistkonnad, kus kasutatakse erinevaid markereid vastava laskerežiimiga. Teise kategooriasse arvestatakse võistkonnad, kes kasutavad mehaanilisi markereid või üht elektroonilist markerit. Võistkonnad mängivad omavahel olenemata kategooriast. Võistkondadele, keda arvestatakse teise kategooriasse, lisatakse +25% reitingupunkte

Reiting:
Kõik turniirimängud toimuvad ühes kategoorias, arvestades võistkondade klassifikatsiooni. Turniiri tulemuste põhjal koostatakse võistkondade reitingud. Võistkonndadele, keda arvestatakse teise divisjoni, lisatakse +25% reitingupunkte.
Reitingus arvestatakse 5 parimat tulemust seeriate kokkuvõttes. Viimasel, 7-ndal etapil omastatakse võistkondadele reitingupunktidele +50% etapil saadud punktidest.
Mänguformaat:
Stsenaarium ja mängude läbiviimise tingimused avaldatakse enne igat etappi ning võetakse arvesse iga väljaku tingimused. Minimaalselt on igal võistkonnal 8 selekteerimismängu, 4 parimat võistkonda osalevad finaalis.
Kohtunikud:
Turniiride seeriat hakkab teenindama spetsiaalne kohtunike koosseis. Võistluste peakohtunik omab paintballi EUROREF sertifikaati. Väljakul on vähemalt 6 platsikohtunikku ja üks peakohtunik.


Laskerežiim:
Poolautomaatne (Semi-auto) piiranguga 10 lasku sekundis.

Osalustasu:
900
EEK turniiris osalemise eest. Tasu sisse kuulub õhuga täitmine 4500psi. Sissemaks võib olla tasutud ükskõik millise turniiri korraldaja juures. Sissemaksu peab ära tasuma kuni kaks päeva enne igat etappi. Kui võistkond keeldub osalemast turniirist ja on tasunud sissemaksu, siis seda ei tagastata.

Eripakkumine:
Võistkondadele, kellel ei ole enda varustust, renditakse turniiri läbiviimise päeval varustus TASUTA.

Taktikalise Paintballi Liidu võistkondadel on võimalik võtta osa Eesti Paintballi Liidu turniirides kolmandas divisjonis ilma sissemaksuta ja saada tasuta üks kast kuule.

Võistkondadest teavitus:
Võistkond loetakse registreerinuna turniirile sel juhul, kui on saadetud avalduse vorm osalejate nimekirjaga ning on tasutud sissemakse. Avalduse vormi võib leida korraldajate veebilehel. Võistkondade registreerimine lõpeb 2 päeva (neljapäevani) enne järjekordse etapi algust. Peale seda kuupäeva on võistkonna registreerimine võimatu. Võistluse päeval tuleb kaptenil kinnitada võistkonna koosseis kaptenite koosolekul.

Paintballi kuulid
:

Turniiridel on lubatud kasutada ainult turniiri korraldajate poolt pakutavaid kuule erihinnaga. Igal turniiril pakutakse juhtivate tootjate kuule, selliseid nagu Draxxus. Kuulide hinnatase on al. 500 kuni 650 krooni kasti eest (2000 tk). Granaatide ja tossupommide kasutamine turniiril ei ole piiratud, samuti võivad võistkonnad kasutada enda poolt kaasa võetud granaate ja tossupomme. Korraldajad pakuvad samuti võimalust soetada granaate ja tossupomme kohapeal.


Auhinnad:
Auhinnafond on täpsustamisel. Turniiride võitjaid autasustatakse spetsiaalselt selleks turniiriks valmistatud medalite ja auhindadega sponsorite poolt. Turniiride seerias võitjaid autasustatakse karikatega, diplomitega ning auhindadega sponsorite poolt.

Grand finaal:
Viimasel etapil omastatakse võistkondade reitingupunkidele +50% saadud punktidest viimase etapi eest.

Kogu info on esialgne ning hooajal alguseks võivad mõned tingimused muutuda. Jälgige uudiseid

Comments
Add New
Write comment
Name:
Email:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 
 
 
Advertisement